Find din kommende elev her

Få en stand på Niels Brock Jobbørs

Find jeres kommende salgs-, indkøbs- eller logistikelev på Niels Brock Jobbørs for handelsvirksomheder

Vores årlige Jobbørs for handelsvirksomheder på Niels Brock er en populær årlig begivenhed.  Her får I som handelsvirksomhed mulighed for at møde vores elever og fortælle om jeres virksomhed og de elevforløb, I tilbyder. 

Vores Jobbørs for handelsvirksomheder er et godt supplement til den traditionelle rekruttering. Hos os får I mulighed for at præsentere jeres virksomhed med en gratis stand som vi stiller til rådighed, tale med potentielle ansøgere og modtage deres CV. Vi har en masse dygtige handelselever som er ivrige efter at blive matchet med jeres virksomhed og de forbereder sig grundigt til dagen med CV og elevatortale. 

Jobbørsen for handelsvirksomheder foregår: 

Onsdag d. 28. februar 2018 fra kl. 10-12 på Niels Brock, Kultorvet 2, 1175 København K 

Hvis I allerede nu ved at I vil deltage, så tilmeld jer straks på praktikservice@brock.dk. Vi har tilmeldingsfrist d. 5. januar 2018

Sådan finder du din elev

I kan rekruttere jeres kommende elev på flere måder. I kan selv stå for processen, eller I kan bruge Niels Brock Praktikservice som sparringspartner.

Vi har mulighed for:

 • At lægge jeres elevopslag gratis op online på www.elevplads.dk
 • At sende jeres elevopslag ud via direct mail til rette målgruppe: Speciale, geografi mv.

Ønsker I selv at lægge et elevopslag online på elevplads.dk, så har I også mulighed for det, blot ved at klikke jer ind her: www.brock.elevplads.dk

Samme sted 

I kan altid sende en mail til praktikservice@remove-this.brock.dk.

Alt det praktiske: Fra tanke til handling

På Niels Brock har vi mange dygtige elever inden for områderne kontor og salg. Det er afgørende for deres uddannelse, at de finder en elevplads i erhvervslivet, hvor de kan gennemføre den sidste halvdel af erhvervsuddannelsen, også kaldet hovedforløbet, som er en kombination mellem teori med praksis. I praktikservice vil vi derfor gøre det så nemt og overskueligt som muligt for arbejdsgivere at ansætte en af vores elever.

Får du ikke fyldestgørende svar på dine spørgsmål her på Niels Brocks hjemmeside, er du altid velkommen til at kontakte Praktikservice via praktikservice@remove-this.brock.dk eller på telefon 33 41 93 99.

Godkendelse som uddannelsessted

En virksomhed skal være godkendt som uddannelsessted for elever inden for en given uddannelse. I bliver godkendt ved, at I udfylder et ansøgningsskema og sender til Niels Brock Praktikservice. Ansøgningsskemaet kan hentes på nedenstående link. Bemærk at skemaet er forskelligt, afhængigt af hvilket speciale, det drejer sig om. Vælg derfor uddannelse i den grønne boks, og herefter fanebladet ”download/hent skemaer”.

 www.uddannelsesnaevnet.dk

Skemaet indeholder en uddybende vejledning, som vi anbefaler, at I læser først. Skemaet udfyldes og returneres i underskrevet stand til Praktikservice, scannet ind i en mail til praktikservice@remove-this.brock.dk eller med posten til Niels Brock, Praktikservice, Kultorvet 2, 1175 København K. Ansøgningen vil blive behandlet inden for 2 uger, medmindre I hører andet fra os.

Uddannelsesaftalens varighed

Den typiske aftale mellem virksomhed og elev er 2 år, forudsat at eleven har gennemført det merkantile grundforløb/GF2/EUX, for almene studenter et særligt EUS forløb på 10 uger, og for HHX et særligt EUS forløb på 5 uger. Der er dog mulighed for at lave kortere uddannelsesaftaler på typisk 1 år, idet der er afbrydelses- og genoptagelsesmuligheder undervejs i hovedforløbet.

Er du som arbejdsgiver i tvivl om varigheden for netop din elevansættelse, så kontakt Niels Brock Praktikservice.

Uddannelsesaftale

Når virksomhed og elev er blevet enige om at indgå samarbejde, skal begge parter underskrive en uddannelsesaftale som indsendes i originaludgave til den ønskede erhvervsskole inden aftalen træder i kraft. Uddannelsesaftale formularen finder I her:

https://uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/uddannelsesaftaler

Praktikplan

God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at eleven får en uddannelse, der lever op til de gældende krav, og virksomheden får gavn af en veluddannet elev. Virksomheden skal derfor lægge en praktikplan for hver elev. Planen skal sikre, at oplæringen tilrettelægges bedst muligt. Den bør indeholde:

 • Oversigt over uddannelsesforløb med periodeangivelse
 • Hvem har det overordnede ansvar for uddannelsen (uddannelsesansvarlig)
 • Hvem har ansvaret for den praktiske oplæring i de enkelte perioder (oplæringsansvarlig)
 • Tidspunkter for planlagte evalueringssamtaler - mindst 3

Praktikplanen er en hjælp til at skabe og bevare overblikket over, hvor eleven er i sit uddannelsesforløb. Den sikrer, at eleven når de mål, der er med uddannelsen, og skaber mulighed for samspil mellem skoleophold og oplæring.

Du finder de forskellige vejledende praktikplaner på Uddannelsesnævnets hjemmeside www.uddannelsesnaevnet.dk - bemærk at hvert uddannelsesområde har deres egne praktikplaner. Vælg derfor uddannelse i den grønne boks, og herefter fanebladet ”download/hent skemaer”.

Sådan ser økonomien ud ved elevansættelse

Løn

Ifølge erhvervsuddannelsesloven skal praktikvirksomheden betale løn til eleven i praktikperioden. Lønnen skal mindst udgøre det, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet - uanset om praktikvirksomheden har tiltrådt overenskomsten.

For eksempel vil uddannelsesoverenskomsten inden for butiksområdet typisk være Landsoverenskomsten for Butik indgået mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Indenfor kontorområdet vil der være flere forskellige overenskomster at vælge imellem.


Niels Brock Praktikservice henviser til arbejdsmarkedets parter, hvad angår overenskomstmæssige anliggender, herunder også mindstelønssatser i de gældende overenskomster.

På butiksområdet aflønnes elever, der er fyldt 25 år, når uddannelsen starter, efter satserne for ufaglærte. På kontor- og lagerområdet fastsættes lønnen for elever, der er fyldt 25 år, når uddannelsen starter, efter principperne i den gældende overenskomst.

Lønrefusion under elevens skoleophold

Eleven skal også have løn under sine skoleophold. Til gengæld modtager virksomheden delvis refusion for løn og eventuelle transportudgifter fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Du finder satserne her.

Skolen sørger for at indberette skoleperioder til AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Voksenlærlingetilskud for elever der er fyldt 25 år

Det lokale jobcenter kan i nogle tilfælde yde tilskud til ansættelse af voksenelever. Tilskuddet udgør pt. enten 30 kr. pr. time eller 40 kr. pr time. Læs mere om voksenlærlingetilskudsordningen her (lokalt for Region Hovedstaden og Sjælland).

Kontoruddannelsen - hovedforløb

En kontoruddannet kan enten arbejde med generelle kontorfag, som regnskab eller kundeservice. Man kan specialisere sig, for eksempel i offentlig administration eller økonomi

Lægesekretærspecialet udbydes ikke på Niels Brock. Du kan kontakte Roskilde Handelsskole eller Erhvervsakademiet København Nord i stedet.

Advokatsekretærspecialet udbydes ikke på Niels Brock. Du kan kontakte Mommark Handelsskole i stedet.

Salgsuddannelsen - hovedforløb

Som salgsassistent ved du noget om, hvordan man betjener kunder i en butik. Du kan stille varer op, så de sælger bedst muligt, og du kan vælge at læse videre og blive chef, eller måske åbne din egen forretning.

Du kan vælge mellem tre spændende uddannelsesveje, når det gælder din salgsuddannelse hos Niels Brock:

Cases: Niels Brock Praktikservices samarbejdspartnere

Case: Butikskæden Noa Noa

Noa Noa kontakter Niels Brock Praktikservice, da de går med tanker om at ansætte salgsassistentelever i flere af deres forretninger på Sjælland og derfor har brug for sparring. Det bliver indledningen på et positivt samarbejde. I Noa Noa ønsker man at etablere en elevuddannelse, der sikrer, at kommende salgsassistentelever klædes ensartet på i forhold til at udvikle nye talenter i organisationen. De ønsker at udvikle et elevkoncept med integration af Noa Noas værdier og kultur, samt salg og kundeservice som gennemgående overordnede temaer. Noa Noa udpeger derfor én overordnet uddannelsesansvarlig i deres organisation.

Missionen om at sikre, at alle Noa Noas oplæringsansvarlige har samme verdensbillede af det nye elevkoncept, munder ud i, at Niels Brock afholder oplæg hos Noa Noa omkring:

 • De formelle rammer for uddannelsesaftalen.
 • Samarbejdet mellem Noa Noa, Niels Brock og den enkelte elev.
 • Den oplæringsansvarliges ansvar og rolle.
 • Rekruttering, motivation og fastholdelse af elever.

Ved samme lejlighed hilser vi på de nye elever og orienterer om det kommende skoleforløb på Niels Brock. Seancen er sidenhen blevet gentaget, og i dag er der 12 elever hos Noa Noa, hvoraf de første salgsassistenter udklækkes her til sommer 2013.

Indeholdt i samarbejdet er desuden en løbende dialog omkring skoleperioder for at sikre, at Noa Noas elever kommer på samme hold, og at alle elever tilmeldes skolehjemsordning, studietur m.v.


Case: Humac

Humac A/S er en anden virksomhed, der har set alle fordelene ved at ansætte elever til deres butikker. Humac har siden år 2010 øget antallet af elever, således de på nuværende tidspunkt har 14 elever ansat fordelt på deres forretninger i Region Hovedstaden.

Humac ser deres elever som en integreret del af organisationen, fremtidens stjernemedarbejdere og en væsentlig bidragsyder til deres succes. Undervejs i elevernes ansættelse har Humac benyttet Niels Brock Praktikservice til:

 • Introduktion til uddannelsen og perspektiver for ansættelsen af elever.
 • Sparring vedrørende potentielle kandidaters kvalifikationer.
 • Oplæg for oplæringsansvarlige.
 • Koordinering af skoleperioder, således eleverne tilknyttes hold, der stemmer overens med Humacs ønsker.

Niels Brock Praktikservice ser relationen med Humac som en løbende dialog og fælles sparring både før, under og efter en elevansættelse.


De to cases er eksempler på, hvordan man som virksomhed på kort tid og med den rette strategi, kan få succes med ansættelse af elever. Hos Niels Brock Praktikservice vil vi meget gerne i dialog med dig og din virksomhed, for at hjælpe jer på rette vej til ansættelse af værdifulde elever og fremtidige medarbejdere.

Find en elev - Sådan hjælper Praktikservice jer med at finde den rigtige elev