Få økonomisk støtte: VEU-godtgørelse og kompetencefonde

VEU - godtgørelse

Hvad er VEU??

VEU-godtgørelse er for beskæftigede kortuddannede, dvs. faglærte og ufaglærte, og for beskæftigede med en forældet videregående uddannelse. Når du deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse, kan du få godtgjort et evt. løntab med VEU-godtgørelse. Hvis du får løn under uddannelsen, udbetales godtgørelsen til din arbejdsgiver.

Kriterier

Du eller din arbejdsgiver kan få VEU-godtgørelse hvis du opfylder disse betingelser:

 • Du må ikke være under faglig uddannelse.
 • Du er kortuddannet, dvs. faglært eller ufaglært. Du må ikke have en videregående uddannelse, altså en uddannelse som i niveau eller varighed overstiger en uddannelse som faglært.

VEU-godtgørelsen er 80 % af dagpengesatsen, svarende til 679,20 kr. pr. dag i 2017. For deltidsforsikrede og -ansatte gælder lavere satser medmindre arbejdsgiveren udbetaler løn for fuld tid under uddannelsen.

Kan du få tilskud?

Du kan få tilskud og VEU-godtgørelse til AMU/HAKL-kurser såfremt din uddannelse ligger på DUN-niveau 0-4 (Dansk Uddannelses-Nomenklatur).

Hvordan?

Hvis du ikke får løn under uddannelse, skal du selv søge godtgørelse.

Du søger digitalt på efteruddannelse.dk idet du logger ind med din NemID. Du kan lave din ansøgning samtidig med at du tilmelder dig uddannelsen. Bemærk at du skal søge godtgørelse senest 4 uger efter sidste uddannelsesdag, ellers mister du retten til godtgørelsen. 

VEU-godtgørelse til virksomheden

Hvis du får løn under uddannelse, skal din arbejdsgiver søge godtgørelse.

Virksomheden søger også digitalt på efteruddannelse.dk. Virksomheden angiver om evt. befordringstilskud skal udbetales til personen. Se mere information om VEU-godtgørelse på veug.dk.

Tilskud til transport

Hvis du har ret til VEU-godtgørelse, og hvis du har over 24 km fra hjem til skole (t/r), kan du få tilskud til transport. Tilskuddet er kr. 0,97 pr. km, gældende fra 1. januar 2017. Beløb under 36,54 kr. pr. kursus udbetales ikke.

Ved daglig befordring mellem bopæl og uddannelsessted tur/retur gives der tilskud til maksimalt 576 km pr. dag (600 minus 24 km). Ved befordring mellem indkvarteringssted og bopæl i forbindelse med weekender m.v. er maksimumgrænsen 400 km pr. rejse.

Tilskud til befordring kan udbetales til din arbejdsgiver hvis denne enten udbetaler et beløb til dig, der mindst svarer til det befordringstilskud du ellers kunne have fået, eller hvis din arbejdsgiver afholder alle dine befordringsudgifter i forbindelse med uddannelsen. Det er en betingelse at du har godkendt at tilskud udbetales til din arbejdsgiver.

Tilskud til kost og logi

Hvis man under uddannelsen er indkvarteret uden for bopælen, har man ret til tilskud til kost og logi. Retten til indkvartering gælder, hvis der er mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, eller hvis det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at man er indkvarteret uden for bopælen.

Læs mere om regler og satser for tilskud til kost og logi på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Sådan tilmelder I som virksomhed medarbejdere og søger om VEU-godtgørelse

Når I som virksomhed skal tilmelde jeres medarbejdere til en AMU-uddannelse, skal I tilmelde alle deltagerne og søge om VEU-godtgørelse via linket www.efteruddannelse.dk, som er en landsdækkende portal for voksen- og efteruddannelse.

På efteruddannelse.dk er der mange muligheder for at søge efter og finde de helt rigtige AMU-uddannelser til jeres medarbejdere. Som virksomhed får I jeres eget administrationsområde, hvor I har det fulde overblik over medarbejdernes tilmeldinger og deres kompetenceudvikling. 

Sådan tilmelder virksomheden medarbejdere

 • Gå ind på www.efteruddannelse.dk
 • Skriv det tilsendte kviknummer i det orange søgefelt og klik søg
 • I henvises nu til selve kurset og længere nede på siden klikker I på ”Tilmeld nu” 

Bemærk at tilmeldingen foregår krypteret. Det betyder, at uvedkommende ikke kan læse de informationer – fx de cpr-numre – som I indtaster undervejs.

Hjælp til Efteruddannelse.dk og VEU-godtgørelse

Virksomheder kan give fuldmagt til uddannelsessteder til at foretage tilmeldinger til kurser samt til at søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud via EfterUddannelse.dk

På Niels Brock tilmelder administrationen gerne virksomhedernes medarbejdere på www.efteruddannelse.dk for et mindre gebyr. Alt du som virksomhed skal gøre, er at indgå en samarbejdsaftale med Niels Brock.

Gebyr for håndtering af tilmelding og søgning af VEU

 • Tilmelding: 90,00 kr. + moms pr. CPR-nummer.
 • Tilmelding inkl. VEU-ansøgning: 175,00 kr. + moms pr. CPR-nummer. 

Vær opmærksom på, at virksomheden først skal tildele Niels Brock en fuldmagt, før vi kan administrere firmaets kursustilmeldinger. Fuldmagten opretter du på www.virk.dk hvor du tildeler fuldmagten til Niels Brock.

Det er en forudsætning for at oprette en fuldmagt i Virk.dk, at både fuldmagtsgiver og fuldmægtigen har en digital signatur.

Ny hotline kan hjælpe virksomheder og borgere med at tilmelde sig AMU-kurser

På den nye hotline, som er knyttet til www.efteruddannelse.dk, kan I som virksomhed og som borger få telefonisk hjælpe til at tilmelde dine medarbejdere/dig selv til AMU-kurser samt at få hjælpe til at søge om VEU-godtgørelse.

Hotlinen åbner den 1. oktober og vil være åben i den almindelige arbejdstid.

Telefonnummer: 70 21 21 59

Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-16, torsdag kl. 8-18, og fredag kl. 8-14

Kompetencefonde

Medarbejdere og virksomheder kan fra 1. januar 2009 søge om tilskud til kurser og uddannelser i de nye kompetencefonde. Fondene er et resultat af overenskomstfornyelsen i 2007 og giver mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse. 

Aftalen om kompetencefondene blev indgået for at give både virksomheder og medarbejdere en ekstra motivation til at øge efter- og videreuddannelsesaktiviteten, og den indebærer, at den enkelte medarbejder kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse. Virksomhederne betaler til ordningen gennem et bidrag, der indgår i en kompetencefond.  

Virksomhedens bidrag til kompetencefondene:

Det årlige bidrag til kompetenceudviklingsfondene per medarbejder varierer for de enkelte overenskomster. I Butiksoverenskomsten er bidraget eksempelvis 200 kr. pr. fuldtidsmedarbejder, mens det i Kontor- & Lageroverenskomsten er 560 kr. i 2008. 

Der skal betales for alle fuldtids- og deltidsmedarbejdere, der er omfattet af en overenskomst med mere end 9 måneders anciennitet, ligesom der skal betales for elever. Der skal ikke betales bidrag for indehavere og ledende medarbejdere.

Administration af ordningen:

ATP Pensionsservice administrerer ordningen inden for de fleste overenskomstområder gennem hjemmesiden www.Kompetencefonde.dk For virksomheder indenfor HORESTA, administreres ordningen gennem Pension Danmark, mens optikerne administreres gennem Optikernes Uddannelsesfond. Virksomheder med mere end 100 medarbejdere indenfor det enkelte overenskomstområde har mulighed for at administrere ordningen selv.

Hvad kan der søges tilskud til?

På hjemmesiden www.kompetencefonde.dk kan medarbejderne og virksomhederne se, hvilke kurser og uddannelser kompetencefonden yder tilskud til. Det er først og fremmest AMU-kurser, merkonomkurser og gymnasiale enkeltfag samt kurser, der styrker medarbejdere med læse- eller regneproblemer. Kurserne skal være relevante for medarbejdernes arbejdsområde og fortsatte kompetenceudvikling og ligge indenfor den enkelte overenskomsts dækningsområde. 

Dansk Erhverv anbefaler, at virksomhederne forestår medarbejdernes ansøgning, da relevant uddannelse og kompetenceudvikling kan være med til at styrke virksomheden og skærpe dennes konkurrenceevne.

Medarbejderen kan søge om tilskud til deltagergebyr på kurser, til materialer, der skal bruges på kurset, til løn under kursus, til transport og til ophold forbundet med kurset.

Hvordan søger jeg tilskud fra kompetencefondene?

Kursusansøgningen kan enten foregå gennem virksomheden, oftest gennem en personalefunktion, eller direkte på kompetencefondens hjemmeside.

Så snart det ønskede kursus er fundet, kan der søges om tilskud ved at gå ind på www.kompetencefonde.dk  eller for HORESTA-området på www.uddannelsesfonde.dk Her bedes der om en række oplysninger, så det er en god idé på forhånd at have følgende informationer klar:

 • Arbejdsgivers CVR no.
 • Seneste lønseddel 
 • Navnet på det kursus der skal anmodes om refusion for 
 • Datoen for første og sidste kursusdag
 • Navnet på den overenskomst medarbejderen er dækket af

Kontakt os

Ring på telefon 3341 9100 eller send en e-mail til tilmelding@remove-this.brock.dk og hør nærmere, også om hvilke andre uddannelser skolen kan tilbyde.

Niels Brock Kursuscenter
H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V