Erhvervsbeskatning og personbeskatning

Erhvervsbeskatning og Personbeskatning

Målet er, at eleven opnår kendskab til opbygningen af det danske skattesystem med særlig vægt på løn, kursgevinster, kurstab, avance ved aktiehandel samt beskatning af erhvervsmæssige indtægter fra danske virksomheder registreret som A/S og ApS.

Eleven skal kunne foretage skatteberegning manuelt og med efterfølgende elektronisk kontrol af beregningerne.

På valgfaget lærer du at:

  • Opnå kendskab til det danske skattesystems opbygning jf. statsskattelovens § 4-6.
  • Kunne redegøre i overordnede regler for almindeligt anvendte begreber som skatteevne, subjektiv skattepligt, indkomst, globalindkomst, erhvervsindkomst, driftsomkostninger mv.
  • Opnå kendskab til reglerne for ligning af en selvangivelse, herunder klageadgang fra skatteankenævn til domstolene.
  • Kunne redegøre for de væsentligste elementer, der indgår i opgørelse af personlig indkomst, kapitalindkomst, ligningsmæssige fradrag og aktieindkomst samt kunne foretage beregning heraf.
  • Opnå kendskab til beskatning af aktieavance, kursgevinst og – tab.
  • Opnå kendskab til centrale begreber og regler i forbindelse med selskabsbeskatning, herunder acontoskat, betalingsterminer, sambeskatningsmuligheder for koncerner og beskatning af andre juridiske enheder, herunder foreninger, organisationer, andelsselskaber mv.
  • Kunne foretage skattemæssige afstemninger og beregninger for selskaber med udgangspunkt i de centrale regler.
  • Opnå kendskab til grundlæggende regler for skattemæssige afskrivninger og regler for kontantomregning som afskrivningsgrundlag.
  • Kunne foretage beregning af skattemæssige afskrivninger af centrale elementer som f.eks. driftsmidler, skibe, bygninger mv.

Erhvervsrettet påbygning

For at tilmelde dig erhvervsrettet påbygning skal du benytte en særlig blanket, da det betragtes som et tillæg til din uddannelsesaftale.

Du kan enten få blanketten i EUD-administrationen, eller du kan downloade den her: 

På blanketten skal du angive, hvilke valgfag du ønsker at blive tilmeldt. Både du og din arbejdsgiver skal underskrive blanketten, som derefter skal sendes til Betina Stella Tank Nielsen pr. post eller e-mail:

EUD-administrationen
Att. Betina Stella Tank Nielsen
H. C. Andersens Boulevard 2
1353 København V
Mail: bet@remove-this.brock.dk

Tilmelding til erhvervsrettet påbygning kan IKKE ske elektronisk via hjemmesiden.

Bekræftelse på tilmelding

Du vil ved online-tilmelding modtage en bekræftelse pr. mail, og en måned før valgfaget starter, vil du modtage et indkaldelsesbrev med yderligere oplysninger.

Tilmelding

Vælg kursus